Από καιρού εις καιρό, έχουμε τον κακό μας τον καιρό

Γράφει ο Πετροπολιτικός