Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Εισαγωγή

1.1. Ο διαδικτυακός τόπος «TA ΑΘΗΝΑΪΚΑ» που είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.taathinaika.gr (εφεξής: ο «διαδικτυακός τόπος») αποτελεί ψηφιακό αρχείο της ιστορικoύ περιοδικού «ΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ» έκδοση του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

1.2. Η λειτουργία και η ευθύνη του διαδικτυακού τόπου διέπεται αποκλειστικά από την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης. Ο χρήστης με μόνη την είσοδό του και την πλοήγησή του στον διαδικτυακό τόπο αποδέχεται την δεσμευτικότητα των παρόντων όρων χρήσης, τόσο ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διαδικτυακού τόπου, όσο και ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται για τον χρήστη, αλλά και για τρίτους.

1.3. Ως εκ τούτου, η ίδια η πλοήγηση του χρήστη στον παρόντα διαδικτυακό τόπο συνιστά σύναψη ηλεκτρονικής σύμβασης αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης με την πλήρη επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματος του δικαιούχου των δικαιωμάτων του διαδικτυακού τόπου.

 

  1. Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνίας της Πληροφορίας

 

2.1. Από τον διαδικτυακό τόπο παρέχονται “Υπηρεσίες Κοινωνίας της Πληροφορίας”, κατά τον ορισμό που προβλέπεται για τον όρο αυτόν από το π.δ. 131/2003 (“Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)”, ΦΕΚ 116/Α/16.5.2003).

2.2. Ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει ευθύνη γενικής και προληπτικής επιτήρησης ως προς την τυχόν περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνει, διότι κατά την τοποθέτηση συνδέσμων υπερκειμένου από τρίτες ιστοσελίδες προς το περιεχόμενό του δεν επιλέγεται από τον διαδικτυακό τόπο. Ο διαδικτυακός τόπος δεν επιλέγει τον αποδέκτη των πληροφοριών του και δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες που τυχόν συνδυαστούν από τρίτους με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται ήδη στον διαδικτυακό τόπο και δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών του που χρησιμοποιούνται από τρίτους, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων. Ο διαδικτυακός τόπος  έχει οργανώσει συγκεκριμένες διαδικασίες για την καταγγελία παράνομων ενεργειών που θα μπορούσαν να τελεστούν  μέσω της ιστοσελίδας (πνευματικής ιδιοκτησίας, προσωπικών δεδομένων, προσβλητικού περιεχομένου) και δεσμεύεται να τηρήσει απαρέγκλιτα αυτές τις διαδικασίες, μεριμνώντας για την συμμόρφωση της ιστοσελίδας με την κείμενη νομοθεσία.

2.3. Φορέας της παροχής της υπηρεσίας κοινωνίας της πληροφορίας και δικαιούχος του συνόλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, με την τυχόν επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων, είναι ο «Σύλλογος των Αθηναίων», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα και ειδικότερα στην οδό  Κέκροπος αρ. 10, 105 58 με αρ. τηλ. 2103232021 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@syllogostonathinaion.gr. Για την επικοινωνία που σχετίζεται με τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ορίζεται το info@taathinaika.gr.

 

  1. Η Παρεχόμενη Υπηρεσίες Κοινωνίας της Πληροφορίας

 

3.1. H υπηρεσία κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχεται μέσω του διαδικτυακού τόπου είναι η   άδεια για την περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο και την ανάγνωση του περιεχομένου του, χωρίς να επιτρέπεται η αντιγραφή και η εξαγωγή του περιεχομένου αυτού, παρά μόνον εφόσον αυτό επιτρέπεται ρητώς με την χρήση εφαρμογών “διαμοιρασμού” (sharing) σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (όπως η facebook.com). Στο πλαίσιο της εν λόγω άδειας για περιήγηση και ανάγνωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου εμπίπτει και η δυνατότητα για χρήση της μηχανής αναζήτησης που είναι εγκατεστημένη σε αυτόν.

3.2. Σε επόμενο χρόνο, ο διαδικτυακός τόπος θα παράσχει  την δυνατότητα συμμετοχής των χρηστών σε επιμέρους εφαρμογές, οι οποίες διέπονται από την ειδικότερη λειτουργία που θα επιτραπεί με τεχνικό τρόπο. Σε περιπτώσεις που τεχνικά θα παρέχεται άδεια για την ανάρτηση υλικού περιεχομένου που σχετίζεται με το πλαίσιο των ενδιαφερόντων του διαδικτυακού τόπου, είτε με τη μορφή σχολίων (κειμένων) στα πεδία επιτρεπόμενου σχολιασμού πληροφοριών και ειδήσεων, είτε με την μορφή φωτογραφικού περιεχομένου και στις δύο περιπτώσεις τα δικαιώματα χρήσης και διαδικτυακής ανάρτησης του περιεχομένου ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στον χρήστη της υπηρεσίας του διαδικτυακού τόπου. Η ανάρτηση περιεχομένου στον διαδικτυακό τόπο από τον χρήστη ενέχει τον χαρακτήρα της παροχής άδειας προς τον διαδικτυακό τόπο για την κανονική αναπαραγωγή του αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της λειτουργίας του και στο σημείο που ο χρήστης ανάρτησε το περιεχόμενο, για τους σκοπούς της ενημέρωσης και θέασης του περιεχομένου από τους άλλους χρήστες, στο πλαίσιο της άδειας που παρέχεται κατά το ανωτέρω (α) στοιχείο. Οι χρήστες δεν εκχωρούν με την ανάρτηση άλλα δικαιώματα στον διαδικτυακό τόπο ως προς το υλικό περιεχομένου που αναρτούν και είναι ελεύθεροι να ανακαλέσουν όποτε το επιθυμούν με διαγραφή του και εξάλειψη της σχετικής άδειας χρήσης, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα οποιασδήποτε αναδρομικής απαίτησης.  Στο πλαίσιο της παροχής των παραπάνω υπηρεσιών, ο διαδικτυακός τόπος  έχει την δυνατότητα να αποστέλλει κλειστά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε χρήστες.

3.3. Για την χρήση των υπηρεσιών απαιτείται η λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή δηλαδή λογισμικού πλοήγησης. Ο διαδικτυακός τόπος  δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την λειτουργία του εκάστοτε λογισμικού πλοήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης για την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

  1. Οι υποχρεώσεις των χρηστών

4.1. Οι χρήστες των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου δεσμεύονται να τηρούν τους παρόντες όρους χρήσης που αποτελούν δεσμευτικούς συμβατικούς όρους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες, τους οποίους τηρεί και επιβάλλει ο διαδικτυακός τόπος  κατά την παροχή των  υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας.

4.2. Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο   και η μη συμμόρφωση των χρηστών της ιστοσελίδας ή και τρίτων προσώπων προς αυτούς δεν συνεπάγεται  ευθύνη του διαδικτυακού τόπου  σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (άρθρα 11 και 14 π.δ. 131/2003). Οι χρήστες που επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο   αναγνωρίζουν  ότι διάβασαν τους παρόντες όρους, συμφωνούν και αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσής τους για τήρηση της νομοθεσίας.

4.3. Οι χρήστες, εφόσον παρέχουν στοιχεία τους στον διαδικτυακό τόπο, υποχρεούνται να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες και να μην χρησιμοποιούν ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τρίτων προσώπων. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της επιτρέπεται σε άτομα άνω των 15 ετών. Η χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακό τόπο από άτομα ηλικίας 15-18 ετών επιτρέπεται με την συναίνεση του κηδεμόνα τους. Επίσης οι χρήστες οφείλουν να διατηρούν επικαιροποιημένα τυχόν παρεχόμενα στοιχεία τους.

 

  1. Τα δικαιώματα του διαδικτυακού τόπου

 

5.1. Δικαιώματα επί διακριτικών τίτλων, ονομάτων χώρου και εμπορικών σημάτων

Οι διακριτικοί τίτλοι, τα κατατεθέντα εμπορικά σήματα και τα ονόματα χώρου που χρησιμοποιούνται αποτελούν περιουσιακά αγαθά του Φορέα Παροχής Υπηρεσίας Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο οποίος  επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.

5.2. Δικαιώματα επί της βάσης δεδομένων

Το σύνολο των γραφικών διασχηματισμών, προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (εκτός από λογισμικό τρίτων φορέων), πηγαίου κώδικα, κειμένων, εικονιδίων, του φωτογραφικού υλικού, του αρχειακού υλικού, των κειμένων, των εγγράφων (περιεχόμενο ή και στοιχειοθεσία), καθώς και η διάταξη του συνόλου της ιστοσελίδας  αποτελεί περιουσιακό αγαθό του διαδικτυακού τόπου. Ως προς τη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας, ο Φορέας Παροχής Υπηρεσίας Κοινωνίας της Πληροφορίας αποτελεί «κατασκευαστή βάσης δεδομένων» με τα δικαιώματα ειδικής φύσης του άρθρου 45Α του Ν.2121/1993 και του σχετικού ευρωπαϊκού κοινοτικού θεσμικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του  μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων που θίγει την κανονική εκμετάλλευσή της από τον Φορέα Παροχής Υπηρεσίας Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ο Φορέας  επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές διαδικασίες έναντι κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν το ειδικής φύσης δικαίωμά της επί της βάσης δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και για έργα που φιλοξενούνται στον διαδικτυακό τόπο για τα οποία ενδέχεται να έχουν λήξει τα επιμέρους πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών τους ή των δικαιούχων ή κληρονόμων τους, με μόνη την εισαγωγή τους στην βάση δεδομένων του διαδικτυακού τόπου καθίστανται αναπόσπαστο μέρος του περιεχομένου της βάσης δεδομένων και επομένως και ως προς αυτά ισχύει η απαγόρευση της περαιτέρω χρήσης τους από τρίτα μέρη. Χρήστες ή γενικώς τρίτα μέρη που πλοηγούνται στον διαδικτυακό τόπο είτε κατ’ αίτησή τους απευθείας, είτε κατόπιν αναζήτησης πληροφοριών από εξωτερικές μηχανές αναζήτησης πληροφοριών (π.χ. Google) και κατευθύνονται στον διαδικτυακό τόπο, δεσμεύονται από τον παρόντα όρο και αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν δικαίωμα χρήσης έργων που αποτελούν περιεχόμενο της παρούσας βάσης δεδομένων, χωρίς προηγούμενη ειδική και συγκεκριμένη άδεια από τον Φορέα, κατόπιν αιτήματός τους.

5.3. Δικαίωμα ειδικής αδειοδότησης για χρήση περιεχομένου από ενδιαφερόμενους

5.3.1. Ο Φορέας δύναται να αποφασίσει εάν θα επιτρέψει την περαιτέρω χρήση περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, κατόπιν έγγραφης αίτησης ενδιαφερόμενου μέρους. Τα ενδιαφερόμενα μέρη για περαιτέρω χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:info@taathinaika.gr αναφέροντας ειδικώς:

(α) την ταυτότητά τους ή την ταυτότητα του μέσου ή του φορέα που τυχόν εκπροσωπούν,

(β) το έργο που αποτελεί περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου, το οποίο ζητούν να χρησιμοποιήσουν,

(γ) την χρήση στην οποία πρόκειται να προβούν (δημοσίευση, περαιτέρω ανάρτηση, παρουσίαση στο κοινό κ.τ.λ.),

(δ) το μέσο ενημέρωσης ή τον διαδικτυακό τόπο ή την ψηφιακή εφαρμογή ή την εν γένει περίσταση (π.χ. προβολή ή ανάγνωση σε δημόσια εκδήλωση) στην οποία σκοπεύουν να παρουσιάσουν/χρησιμοποιήσουν το επί μέρους έργο.

5.3.2. Ο Φορέας έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει, σε χρόνο που θα επιλέξει ο ίδιος, εάν θα παραχωρήσει ή όχι την άδεια για την χρήση του έργου. Τυχόν μη απάντηση συνιστά σιωπηρή απόρριψη του αιτήματος και όχι σιωπηρή αποδοχή του. Σε περίπτωση που το αίτημα αφορά έργο το οποίο καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα τρίτων και όχι του Φορέα, υπάρχει η δυνατότητα να ενημερωθούν οι τρίτοι δικαιούχοι περί του αιτήματος, χωρίς ο Φορέας να είναι υποχρεωμένος να διαβιβάσει το αίτημα σε αυτούς, καθώς και χωρίς να είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ταυτότητα των δικαιούχων.

5.3.3. Ο Φορέας έχει την ευχέρεια να χορηγήσει την άδεια κατόπιν όρων που θα θέσει ο ίδιος, σε σχέση με την διάρκεια και την τυχόν χρέωση για την περαιτέρω χρήση του έργου.

5.4. Δικαιώματα καταγγελίας σε περίπτωση παραβίασης όρων λειτουργίας και χρήσης, διαγραφή λογαριασμού, αίτηση διαγραφής.

5.4.1. Ο διαδικτυακός τόπος δύναται να παράσχει την ευχέρεια δημιουργίας «λογαριασμού χρήστη» για τους επισκέπτες του. Δύναται επίσης να παρέχει σε όσους διαθέτουν «λογαριασμό χρήστη» ειδικότερη πρόσβαση σε περιεχόμενο στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι απλοί χρήστες.

5.4.2. Με την επιφύλαξη παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός της, κατά τα ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης αποζημίωσης, ο Φορέας  διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με κάθε θεμιτό και πρόσφορο τεχνικά μέσο την παροχή των υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο που παραβιάζει τους παρόντες όρους λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας.

5.4.3. Ο διαδικτυακός τόπος  έχει δικαίωμα και αυτεπαγγέλτως, ανά πάσα στιγμή και χωρίς να παράσχει καμία εξήγηση, να διαγράψει κάθε λογαριασμό χρήστη. Σε περίπτωση διαγραφής, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε λόγω καταγγελίας, είτε κατόπιν αιτήσεως, ο λογαριασμός «κλειδώνεται» (block) για μεταβατική περίοδο διάστημα 3 μηνών και στη συνέχεια διαγράφεται αυτόματα. Μετά την παρέλευση  των 3 μηνών διαγράφονται αυτόματα όλες οι πληροφορίες (περιεχόμενο) του λογαριασμού εκτός  τα σχόλια (comments) που έχει γράψει και το λοιπό περιεχόμενο που έχει αναρτήσει δημόσια ο χρήστης.

5.5. Καθορισμός διαχειριστών (moderators)

O διαδικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ανάμεσα στους χρήστες πρόσωπα στα οποία παρέχει την τεχνική εξουσία διαχείρισης του δημόσιου χώρου της ιστοσελίδας (moderators). Κατά κανόνα, διαχειριστές ορίζονται άτομα τα οποία:

(α) έχουν ενεργή παρουσία στην ιστοσελίδα για πάνω από 2 μήνες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της και

(β) δεν εκκρεμεί εναντίον τους καμία καταγγελία. Ο διαδικτυακός τόπος  μπορεί να ανακαλεί ανά πάσα στιγμή την ιδιότητα του διαχειριστή από έναν χρήστη, χωρίς ο τελευταίος να μπορεί να αντιτάξει δικαιώματα και απαιτήσεις από αυτή την ανάκληση. Οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμά τους στην ψευδωνυμία και ο διαδικτυακός τόπος  σέβεται την επιλογή αυτή, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

 

  1. Τα δικαιώματα των χρηστών

 

6.1. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας  (βλ. παραπάνω υπό 3.), απολαμβάνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνον για σκοπούς προσωπικής ενημέρωσης.

6.2. Οι χρήστες που έχουν τεχνικά το δικαίωμα να αναρτούν περιεχόμενο είναι υποχρεωμένοι να πράττουν κατά τρόπον ώστε να μην παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εφόσον το περιεχόμενο δεν είναι προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό ή πορνογραφικό. Δεν έχουν δικαίωμα να αναρτούν περιεχόμενο εφόσον δεν διαθέτουν εξουσία ανάρτησής του στο Διαδίκτυο και σε τέτοιες περιπτώσεις φέρουν ακέραιη την ευθύνη, σε περίπτωση που ο θιγόμενος κινήσει διαδικασίες εναντίον τους, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του διαδικτυακού τόπου για συμμόρφωση σε περίπτωση που υποβληθεί καταγγελία, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού λειτουργίας. Η ενεργός συμμετοχή χρήστη με την ανάρτηση υλικού προϋποθέτει απόλυτο σεβασμό του παρόντος κανονισμού λειτουργίας και ειδικώς του παρόντος όρου.

6.3. Οι χρήστες έχουν  δικαίωμα προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 19 του Συντάγματος και την σχετική  εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (Ν.2225/1994 κλπ).

6.4. Οι χρήστες δεν δικαιούνται να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων ή σε άλλα σημεία και ενότητες της ιστοσελίδας για  άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναφέρονται ανωτέρω. Κυρίως δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η αντιγραφή και με κάθε τρόπο αναπαραγωγή περιεχομένου που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα. Στην έννοια αυτή δεν περιλαμβάνεται η τοποθέτηση συνδέσμων υπερκειμένου και ο διαμοιρασμός του περιεχομένου με τις επιτρεπόμενες λειτουργίες προς υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

6.6. Οι χρήστες έχουν τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από το άρθρο 9 του παρόντος.

 

  1. Σχετικά με το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων

 

7.1. Επί του περιεχομένου της βάσης δεδομένων του διαδικτυακού τόπου  ισχύει η επιφύλαξη υπέρ παντός δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Η χρήση τέτοιων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της βάσης δεδομένων γίνεται για θεμιτούς σκοπούς ενημέρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.2121/1993.

7.2. Ο διαδικτυακός τόπος  τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Από το συνδυασμό των άρθρων 11 και 14 του π.δ. 131/2003 προκύπτει ότι δεν φέρει ευθύνη ως προς το μεταδιδόμενο περιεχόμενο εφόσον δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης, δεν επιλέγει τον αποδέκτη και δεν επιλέγει ούτε τροποποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες και δεν υπέχει γενική υποχρέωση ελέγχου των υπηρεσιών που μεταδίδει ή αποθηκεύει ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων περί τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων. Ωστόσο, ο διαδικτυακός τόπος  έχει οργανώσει διαδικασία καταγγελίας για περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κατά το άρθρο 8.

 

  1. Διαδικασία καταγγελίας για περιπτώσεις

παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

 

8.1. Δικαίωμα καταγγελίας για περιπτώσεις διαπίστωσης παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας διαθέτουν οι δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Το δικαίωμα καταγγελίας στον διαδικτυακό τόπο  αφορά  την απόφαση για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο κατά τους οποίους το έργο θα γίνει προσιτό στο κοινό (δημοσίευση), της αναγνώρισης της πατρότητας του πάνω στο έργο και ειδικότερα για την εξουσία να απαιτεί, στο μέτρο του δυνατού, τη μνεία του ονόματός του στα αντίτυπα του έργου του και σε κάθε δημόσια χρήση του έργου του ή, αντίθετα, να κρατάει την ανωνυμία του ή να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο, της απαγόρευσης κάθε παραμόρφωσης, περικοπής ή άλλης τροποποίησης του έργου του καθώς και κάθε προσβολής του δημιουργού οφειλομένης στις συνθήκες παρουσίασης του έργου.

8.2. Ο δικαιούχος του ηθικού δικαιώματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δικαιούται να υποβάλλει μέσω e-mail (info@taathinaika.gr) στον διαδικτυακό τόπο  καταγγελία στην οποία να αναφέρει:

(α) την ταυτότητά του, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό δημόσιας αρχής,

(β) το ειδικότερο έργο πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά η καταγγελία του, επισημαίνοντας και την ιστοθέση που βρίσκεται αυτό αναρτημένο,

(γ) το δικαίωμά του που έχει θιγεί, κατά το άρθρο 8.1. του παρόντος κανονισμού,

(δ) υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα αναφέρει «δηλώνω υπεύθυνα εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι είμαι δικαιούχος  του έργου ……………..»,

(ε) τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση έδρας ή κατοικίας).

8.3. Ο διαδικτυακός τόπος  αμέσως μόλις λάβει την καταγγελία υποχρεούται να εξετάσει την βασιμότητά της και να απαντήσει με το ίδιο μέσο στον καταγγέλλοντα. Η απάντηση διαβιβάζεται στον καταγγέλλοντα εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της καταγγελίας. Σε περίπτωση βάσιμης καταγγελίας περί προσβολής  δικαιώματος κατά το άρθρο 8.1., ο διαδικτυακός τόπος επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση του προσβληθέντος δικαιώματος, έχοντας προς τούτο τη δυνατότητα να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες και ερχόμενος σε απευθείας συνεννόηση με τον καταγγέλλοντα ή τους νόμιμους εκπροσώπους του. Σε περίπτωση αβάσιμης καταγγελίας, ο διαδικτυακός τόπος  απαντά στον καταγγέλλοντα για ποιον λόγο απορρίπτεται η καταγγελία του.

8.4. Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί δεσμευτικό συμβατικό όρο πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου και η προδικασία αυτή αφορά  τους  χρήστες, οι οποίοι εισερχόμενοι στον διαδικτυακό τόπο  αποδέχονται τη δεσμευτικότητά της.

 

  1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 

9.1. Ο διαδικτυακός τόπος  επεξεργάζεται μόνον όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών του καθώς και όσα οι ενδιαφερόμενοι αναρτούν στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών του. Η αναγκαία επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του διαδικτυακού τόπου  αποτελεί επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7Α παρ. 1 (β) Ν.2472/1997 και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός αν ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου. Στον διαδικτυακό τόπο  χρησιμοποιείται η τεχνολογία των cookies. Η απενεργοποίηση των cookies θα καταστήσει δυσχερή την είσοδο και την ορθή περιήγηση στην ιστοσελίδα  και οι χρήστες αποδέχονται εξ αρχής αυτή την επέμβαση. Κατά την επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου για πρώτη φορά θα οριστεί  ένα μόνιμο «cookie» (ένα μικρό αρχείο κειμένου) που θα αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαδοχικών επισκέψεών σας στην ιστοσελίδα για την προσωποποίηση αυτής. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο χωρίς τα cookies, αλλά δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες της ιστοσελίδας ή να απολαύσετε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ανατρέξτε στο μενού «Βοήθεια» του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε, ή σε αντίστοιχο πεδίο του. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του προγράμματος περιήγησης δεν συνδέεται με ευθύνη του διαδικτυακού τόπου.

9.2. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της παρ. 9.1. διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του διαδικτυακού τόπου. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας ο διαδικτυακός τόπος  έχει επιλέξει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Ο διαδικτυακός τόπος έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα εξασφαλίζουν επίπεδο ασφαλείας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας.

9.3. Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από τον διαδικτυακό τόπο. Προς τούτο, ο διαδικτυακός τόπος  έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους.

β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών.

γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του.

δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων, και

στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.

Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού. Ο διαδικτυακός τόπος  απαντά σε αιτήματα πρόσβασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Ν.2472/1997.

9.4. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις απευθύνονται εγγράφως στον διαδικτυακό τόπο  με e-mail στο info@taathinaika.gr και πρέπει να περιέχουν απόδειξη της ταυτότητας του αιτούντος, καθώς και  αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Ο διαδικτυακός τόπος  απαντά εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του ενημερώνει  το υποκείμενο για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή, ενδεχομένως, για τους λόγους που δεν ικανοποίησε το αίτημα. Η απάντηση σε περίπτωση απόρριψης των αντιρρήσεων κοινοποιείται από τον διαδικτυακό τόπο   στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9.5. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων των όρων 9.3. και 9.4. το υποκείμενο των δεδομένων  ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του να υποβάλλει μέσω e-mail στον διαδικτυακό τόπο καταγγελία (info@taathinaika.gr) στην οποία να αναφέρει: (α) την ταυτότητά του, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό δημόσιας αρχής, (β) τα ειδικότερα προσωπικά δεδομένα  που αφορά η καταγγελία του, επισημαίνοντας και την ιστοθέση που βρίσκονται αυτά αναρτημένο, (γ) στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας του).

9.6. Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας αποτελεί δεσμευτικό συμβατικό όρο πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου και η προδικασία αυτή αφορά τους χρήστες, οι οποίοι εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα αποδέχονται τη δεσμευτικότητά της.

 

  1. Κανόνες σχολιασμού και ανάρτησης περιεχομένου

στο διαδικτυακό τόπο (Πολιτική σχολίων και περιεχομένου).

 

10.1. Αρχές για τη μετάδοση ειδήσεων

Όταν ένα  πεδίο ελεύθερου σχολιασμού  χρησιμοποιείται ως μέσο για τη μετάδοση ειδήσεων, δηλαδή πληροφοριών (“περιεχόμενο”) για πραγματικά περιστατικά που αφορούν ένα ευρύτερο σύνολο αναγνωστών, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω αρχές:

α) η δημοσιοποίηση πρέπει να αφορά όλη την αλήθεια, χωρίς διαστρέβλωση, αλλοίωση ή παρουσίαση επιλεκτικών στοιχείων από την μεταδιδόμενη είδηση,

β) η ακρίβεια της είδησης πρέπει να ελέγχεται πριν την μετάδοση, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως η διασταύρωση των πληροφοριών με την συλλογή των στοιχείων από τουλάχιστον δύο διαφορετικές, ανεξάρτητες μεταξύ τους, πηγές,

γ) όταν η είδηση ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υπόληψη ενός προσώπου, τη μετάδοσή της θα πρέπει να συνοδεύει πλήρης παράθεση των αποδεικτικών στοιχείων που θεμελιώνουν την ακρίβειά της, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συλλεχθεί με θεμιτά και νόμιμα μέσα – διαφορετικά η δημοσιοποίηση της είδησης πρέπει να αποφεύγεται,

δ) η είδηση (πληροφορία για πραγματικό περιστατικό) πρέπει να διακρίνεται με σαφήνεια από το σχόλιο του ιστολόγου (ερμηνείες, εκτιμήσεις, κριτικές, χαρακτηρισμοί),

ε) ο τίτλος του κειμένου πρέπει να αντιστοιχεί με το περιεχόμενο του (αρχή της σχετικότητας τίτλου – είδησης)

στ) η χρήση φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών απεικονίσεων ή άλλων παραστάσεων να γίνεται με ακρίβεια, αναφορά στην πηγή –εφόσον τα δεδομένα δεν έχουν χορηγηθεί υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας- και μνεία στις επιστημονικές μεθόδους με τις οποίες εκπονήθηκαν.

ζ) η είδηση πρέπει να μεταδίδεται ανεπηρέαστα από προσωπικές πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές, φιλοσοφικές και πολιτισμικές απόψεις ή πεποιθήσεις του ιστολόγου – αυτές τις εκφράζει στο πλαίσιο του σχολιασμού ή της κριτικής του,

η) εφόσον υπάρχουν περισσότερες εκδοχές ή απόψεις για ένα πραγματικό περιστατικό, πρέπει να εκτίθενται όλες ή έστω οι πιο αντιπροσωπευτικές από αυτές, για την πληρότητα της κάλυψης.

10.2. Αρχές για την κριτική γεγονότων ή προσώπων

Oι χρήστες ως  σχολιαστές  θα πρέπει να σέβονται:

α) το τεκμήριο της αθωότητας, δηλαδή την μη ενοχοποίηση πριν την αμετάκλητη καταδίκη κάποιου για ένα αδίκημα που τιμωρείται από το νόμο,

β) τους ανήλικους, τους ηλικιωμένους, τα πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και με σοβαρά προβλήματα υγείας, εφόσον αυτές οι ιδιότητες είναι γνωστές στο σχολιαστή,

γ) τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, ψυχικού κλονισμού και οδύνης, καθώς και αυτούς που έχουν προφανώς ψυχικό πρόβλημα, αποφεύγοντας να προβάλουν την ιδιαιτερότητά τους.

Η ελευθερία της έκφρασης επιτρέπει την οξεία κριτική και την ειρωνεία, όχι όμως και την εξύβριση, την δυσφήμηση, την συκοφαντική δυσφήμηση και την προσβολή της προσωπικότητας του άλλου.

10.3. Ψευδώνυμα, domain names, σήματα, τίτλοι, επωνυμίες και διακριτικά γνωρίσματα

Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα ψευδώνυμα, domain names, σήματα, τίτλους, επωνυμίες και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων με τρόπο που να οδηγεί σε παραπλάνηση των αναγνωστών ή σε εκμετάλλευση της φήμης αυτών των γνωρισμάτων για την άγρα αναγνωστών.

10.4. Ανωνυμία

Η ανωνυμία είναι προς όφελος  των χρηστών του διαδικτύου που διασφαλίζει συνθήκες προωθημένης ελευθερίας έκφρασης, αλλά, σε κάθε περίπτωση, η χρήση της για την αποποίηση ευθύνης για παράνομες πράξεις είναι καταχρηστική. Η άρση του απορρήτου, ωστόσο, επιτρέπεται μόνο ύστερα από επέμβαση αρμόδιων κρατικών αρχών. Η ανωνυμία πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή ως επιλογή ενός χρήστη και δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αρνητικής κριτικής από τους επωνύμως συμμετέχοντες, σε καμία περίπτωση. H αποκάλυψη πληροφοριών από τις οποίες μπορεί να προσδιοριστεί η ταυτότητα ενός προσώπου (π.χ. επάγγελμα, διεύθυνση, χαρακτηριστικά, οικογενειακή κατάσταση, παλαιότερο ή παράλληλο ψευδώνυμο, θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικός προσανατολισμός, καταγωγή κλπ) αποτελεί παραβίαση της επιλογής του για ανωνυμία και είναι εξίσου κατακριτέα με την αποκάλυψη του ονόματός του.

10.5. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο:

α) εφόσον υπάρχει η προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του προσώπου ή

β) η ελευθερία της έκφρασης υπερέχει προφανώς και δεν θίγει το δικαίωμα του προσώπου για τη μη χρήση των προσωπικών του δεδομένων, ιδίως όταν αυτό έχει εκφραστεί ρητά και κατηγορηματικά.

Σε κάθε περίπτωση, προτού γίνει χρήση πληροφορίας που αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο, ο χρήστης  πρέπει να έχει προηγουμένως ενημερώσει το πρόσωπο αυτό για την χρήση στην οποία θα προβεί. Εξαίρεση ισχύει μόνο για τα δημόσια πρόσωπα ή κατόπιν άδειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

10.6. Απόρρητο της επικοινωνίας

Η πλοήγηση στο Διαδίκτυο, η αποστολή και λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ανάρτηση σχολίων και κειμένων, εφόσον γίνεται: α) με πρόθεση μυστικότητας και β) έχουν ληφθεί μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας, καλύπτονται από το απόρρητο της επικοινωνίας. Τα δεδομένα που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας επικοινωνίας καλύπτονται επίσης από το απόρρητο και η διαχείρισή τους επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων.

10.7. Δικαίωμα καταγγελίας για προσβλητικό περιεχόμενο

Σε περίπτωση που η χρήση ιστολογίου των υπηρεσιών που παρέχει ο διαδικτυακός τόπος  παραβιάζει κάποια από τις παραπάνω αρχές, πέραν των δικαιωμάτων καταγγελίας για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή για θέματα προσωπικών δεδομένων, ο θιγόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την παρέμβαση του διαδικτυακού τόπου , ο οποίος έχει την υποχρέωση να εξετάσει το ζήτημα και να απαντήσει στον καταγγέλλοντα εντός πέντε (5) ημερών για τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή προτίθεται να προβεί.

 

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και διαδικασία απόπειρας

εξωδικαστικής επίλυσης τυχόν διαφοράς

 

11.1. Για κάθε διαφορά που απορρέει από την χρήση των υπηρεσιών ή και για κάθε άλλο λόγο ανάμεσα στον χρήστη και τον διαδικτυακό τόπο, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.

11.2. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφορά ως προς τους παρόντες όρους χρήσης, ανάμεσα σε χρήστη και τον διαδικτυακό τόπο, ο πρώτος υποχρεούται, πριν κινήσει οιαδήποτε δικαστική ενέργεια, να επικοινωνήσει με την εταιρία εντός 15 ημερών από την επέλευση των σχετικών γεγονότων. Η παράλειψη τήρησης αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους συμβατικού όρου που έχει συναφθεί ανάμεσα στον χρήστη και τον διαδικτυακό τόπο και ρητά συνομολογείται και συμφωνείται ότι καθιστά απαράδεκτη οιαδήποτε νομική ενέργεια ασκείται εις βάρος του διαδικτυακού τόπου.