Αποκριάτικος Χορός στο Μέγαρο Σκουζέ…«καταμαγεύσας και τους δυσκολωτέρους»!

ΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΚΟΥΖΕ

 

Βεβαίως ο παρά τω υπουργώ των Εξωτερικών και τη κυρία Σκουζέ χθεσινός επίσημος χορός υπήρξεν εκ πλείστων απόψεων ο καλλίτερος και μεγαλοπρεπέστερος των μέχρι τούδε δοθέντων.

Το ωραίον μέγαρον της οδού Ρηγίλλης περιέκλειε χθες όλον τον επίσημον διπλωματικόν και πολιτικόν μας κόσμον και την εκλεκτοτέραν της Αθηναϊκής κοινωνίας μερίδα. 

Ο υπουργός Εξωτερικών μετά της κυρίας Σκουζέ και της κυρίας Μπούμπουλη εδέχοντο τους ξένους των με την διακρίνουσαν ολόκληρον την οικογένειαν φιλόξενον χάριν.

Τους Βασιλείς υπεδέχθησαν εις το κάτω της κλίμακος άκρον προσεφέρθησαν δε εις την Βασίλισσαν και τας πριγκηπίσσας ωραίαι εκ μενεξέδων και καμελιών ανθοδέσμαι.

Και συνωθείτο διαρκώς ο εκλεκτός των κεκλημένων κόσμος και διασκορπίζετο εις όλα του μεγάρου τα διαμερίσματα εις τρόπον ώστε όταν ήρχισεν ο χορός ευρέθησαν χορεύοντες και εις την μεγάλην αίθουσαν κάτω και εις τον διάδρομον και εις το επάνω πάτωμα.

Τον πρώτον τετράχορον ο Βασιλεύς εχόρευσε μετά της κ. Ισαβ. Α. Σκουζέ, η Βασίλισσα με τον κ. Σκουζέν, ο Διάδοχος με την δεσποινίδα Μαρ. Σκουζέ, η Πριγκήπισσα με τον κ. Μπούμπουλην, ο πρίγκηψ Νικόλαος με την κυρίαν Μπούμπουλη, η πριγκήπισσα Ελένη με τον κ. Περ. Γρυπάρην και ο πρίγκηψ Ανδρέας με την επί των τιμών δεσποινίδα Μερκάτη.

Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν του χορού του κ. Σκουζέ ήτο η εκ μέρους των κεκλημένων αντιπροσώπευσις..όλων των κομμάσων των εν τη Βουλή και εκτός αυτής ακόμη και η εν τω μεγάρω του κ. υπουργού αποκατάστασις μερικών τεταμένων ως εκ του πολιτικού ανταγωνισμού σχέσεων.

Περί το μεσονύκτιον οι Βασιλείς μετά των υπουργών και των πρέσβεων ωδηγήθησαν εις το δείπνον, παρατεθέν εις κομψότατα εστολισμένην αίθουσαν, ταυτοχρόνως δε και οι λοιποί κεκλημένοι πάντες εν άλλη αιθούση.

Η Βασιλική Οικογένεια απεχώρησε μετά την 1ην πρωινήν, αλλ’ ο χορός παρετάθη πέραν και της 4ης πρωινής ζωηρότατος και φαιδρότατος καταμαγεύσας και τους δυσκολωτέρους.

Υ.Γ. Εσημειώθη η απουσία αμφοτέρων των Αρχηγών. Εδιορθώνουν τας αγορεύσεις των.[1]

 

Ισαβέλλα Σκουζέ (γ. Ροδοκανάκη)

 

Ο Υπουργός Εξωτερικών Αλέξανδρος Σκουζές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η πρώτη πολυκατοικία Σκουζέ στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

ΚΤΙΡΙΑ

Μεταβείτε στο άρθρο: Η πρώτη πολυκατοικία Σκουζέ στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

«Την Τυρινή Αποκριά, από γυναίκα μακρυά…»!

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Μεταβείτε στο άρθρο: «Την Τυρινή Αποκριά, από γυναίκα μακρυά…»!