Χριστόφορος Νέζερ, ο πρώτος χριστιανός Φρούραρχος της Ακρόπολης!

31 Μαρτίου 1833: Ο Τούρκος φρούραρχος των Αθηνών Οσμάν Εφέντης παραδίδει την Ακρόπολη στον Βαυαρό ταγματάρχη Πάλιγκαν και στον υπολοχαγό Χριστόφορο Νέζερ. Οι Οθωμανοί αποχωρούν οριστικά από την Αθήνα.

190 χρόνια από την παράδοση της Ακροπόλεως

Στα «Απομνημονεύματά» του, ο Χριστόφορος Νέζερ περιγράφει την πρώτη του νύχτα στον Ιερό Βράχο, εκείνο το πρώτο ελεύθερο των Αθηνών Πάσχα του 1833:

«Όταν έδυσεν ο ήλιος πέραν των ορέων της Πελοποννήσου και ανέτειλεν επάνω εις τον Λυκαβηττόν η πανσέληνος, χύνουσα το απαλόν της φως επάνω εις την Αττικήν έστησα την κλίνην μου κάτω από τας γιγαντώδεις στήλας του Παρθενώνος. Τεμάχιον στήλης έγινε προσκέφαλόν μου και στρώμα μου ψάθα, ονειρευόμενος δε με ανοικτούς οφθαλμούς έβλεπον έκπληκτος επάνω εις την Ακρόπολην τον άρχοντα Περικλήν, τον Σωκράτην με τους μαθητάς του, τον Ευριπίδην, τον Δημοσθένην και τόσους άλλους μεγάλους άνδρας της ενδόξου Ελλάδος, περιφερομένους κάτω από τας στήλας και εισερχομένους εις τον αθάνατον ναόν της Παλλάδος.

»Η φαντασία μου ελευθέρα, ανέπλαττε τας εικόνας αυτάς, μέχρις ότου διέλυσαν το όνειρον οι στρατιώται μου, οίτινες εκάθηντο πλησίον μου επάνω εις θραύσματα μαρμάρων και συνομίλουν περί φαιδράς τινος πανηγύρεως εις την παρτίδαν των, κατά την οποίαν είχον ραπίσει πολλούς. Τα κουρασμένα μου βλέφαρα έκλεισαν πλέον, οι δε κρωγμοί των ερημικών πτηνών της Παλλάδος, που έκρουον ακόμη την ακοήν μου, διεβεβαίουν ότι ευρισκόμην επάνω εις γην κλασικήν».

Η προτομή του Φρούραχου Χριστόφορου Νέζερ εκτίθεται στο Αθηναϊκό Μουσείο του Συλλόγου των Αθηναίων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο πρώτος Φρούραρχος της Ακρόπολης

ΟΘΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (1833-1862)

Μεταβείτε στο άρθρο: Ο πρώτος Φρούραρχος της Ακρόπολης