Ο «Θεριστής»!

Επιστολικό Δελτάριο «Juin», Συλλογή Δ.Ι. Καλογερόπουλου, Σύλλογος των Αθηναίων

Επιστολικό δελτάριο «Ιούνιος», αρχές 20ου αι.

Συλλογή Δ.Ι. Καλογερόπουλου, Σύλλογος των Αθηναίων.