Το Φιλί

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΔΕΛΤΑΡΙΟ

Ανάγλυφο Επιστολικό Δελτάριο. Συλλογή Δ.Ι. Καλογερόπουλου, Σύλλογος των Αθηναίων.